Thuốc | Care For
Dịch vụ
  • Bệnh viện
  • Chăm sóc trong ngày
  • Chăm sóc tại nhà
  • Nhà dưỡng lão tình thương dành
  • Trung tâm Bảo trợ xã hội
  • Viện dưỡng lão
Địa điểm

Thuốc

A

Aricept (Donepezil)

・Azilect (Rasagiline)

・Actos (Pioglitazone)

B

・Byetta (Exenatide)

C

・Cogentin (Benztropin)

D

・Diamicron (Gliclazide)

E

Ebixa (Memantine)

F

Forxiga (Dapagliflozin)

J

・Januvia (Sitagliptin)

G

・Glucophage (Metformin)

M

・Mirapex (Pramipexole)

R

Rilutek (Riluzole)

Radicava (Edaravone)

S

・Sinemet (Carbidopa + Levodopa)

・Symmetrel (Amantadine)

T

・Tasmar (Tolcapone)